Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

WZÓR plakat rachmistrz 3 wersje 1

Wójt Gminy Fajsławice  pełniący funkcję Gminnego Komisarza Spisowego ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów  terenowych  do  Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

   Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  odbywa się w okresie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.  i prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.poz.1728).

 

 Kandydat na rachmistrza terenowego  winien spełnić następujące warunki:

  1. być pełnoletnim
  2. zamieszkiwać na terenie Gminy Fajsławice
  3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie

5.nie może być skazanym  za umyślne przestępstwo lub umyślne     przestępstwo skarbowe

Informacja ważne dla osób składających oferty:

1.Kandydat na rachmistrza spisowego musi  przejść szkolenie, zakończone egzaminem

2.Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez  Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście  jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3.Rachmistrz  terenowy  wykonuje czynności w ramach prac spisowych  na podstawie umowy  zlecenia  zawartej  z dyrektorem Urzędu Statystycznego.

Wymagane dokumenty :

1.Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

- imienia i nazwiska,

-adresu zamieszkania,

-telefonu,

-adresu e-mail

- oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności składane pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie  fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno  zawierać klauzulę o treści  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej  za złożenie  fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje  pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

- Dokument potwierdzający wykształcenie

Dodatkowe umiejętności:

1.obowiazkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy

2.posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania  obsługi  GPS,

3.pełna sprawność fizyczna

4.komunikatywność i umiejętności  interpersonalne ( łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne  komunikowanie się)

 Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

Miejsce składania oferty:

Urząd Gminy Fajsławice- Gminne Biuro Spisowe – Fajsławice 107,21-060 Fajsławice w godzinach pracy Urzędu ( pokój Nr 8 ).

Wymagane  dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą( liczy się data wpływu  do Urzędu) z dopiskiem ”Nabór Kandydatów  na rachmistrzów – PSR 2020”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 81 585 30 60.

                                                                                    WÓJT

                                                                          JANUSZ  PĘDZISZ

Zgłoszenie kandydatury

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie PSR

Klauzula RODO

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd