Zawiadomienie

   

RG.0002.5.2020                                                                      Fajsławice, dn. 15 czerwca 2020r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz.713)

zwołuję

XXI Sesję Rady Gminy Fajsławice

na 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 14.00

w sali obrad Urzędu Gminy Fajsławice

 

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje o pracach komisji rady.
 5. Informacje Wójta Gminy o bieżącej pracy.
 6. Debata na temat raportu o stanie Gminy Fajsławice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Fajsławice za 2019r.
 8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Fajsławice za 2019 r. oraz innych sprawozdań Wójta Gminy, w tym:
 9. odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Fajsławice rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
 10. odczytanie uchwały nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice w sprawie opinii do wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice,
 11. odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Fajsławice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
 12. dyskusja
 13. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Fajsławice z wykonania budżetu za 2019 rok,
 14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fajsławice z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 16. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Fajsławice w roku szkolnym 2020/2021
 17. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego będącego własnością gminy Fajsławice,
 18. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fajsławice,
 19. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fajsławice,
 20. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fajsławice,
 21. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Fajsławice,
 22. w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok,
 23. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023,
 24. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Fajsławice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

Sławomir Michalak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!