NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

            Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) – od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Gmina przejmie obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. W związku z czym mieszkańcy posiadający umowy na wywóz odpadów komunalnych, powinni wypowiedzieć je (do 31. 03.2013 r.), aby przestały obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.

 Gmina Fajsławice przeprowadziła przetarg dotyczący nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podczas którego została wyłoniona firma:

  EKO – KRAS Sp. z o.o.

 ul. Konopnickiej 27 D 

 23 – 204 Kraśnik,

 Która będzie się zajmować odbieraniem odpadów komunalnych od poszczególnych nieruchomości z naszej gminy.

 Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, które   dostarczane są z terenu Gminy Fajsławice:

 Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS – EKO Sp. z o.o.

 Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna

 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI OD MIESZKAŃCÓW Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

 

S25C 920083110060

 

Odbiór śmieci z kontenerów i worków będzie wykonywany w tym samym dniu. Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej odbywa się raz na miesiąc.

Worki muszą być zawiązane i razem z pojemnikami ustawione w miejscu umożliwiającym dojazd i załadunek specjalistycznym sprzętem i wystawiane na godz. 7.00. W przypadku nieodebrania śmieci z nieruchomości fakt ten należy zgłosić w przeciągu 48-godzin do Urzędu Gminy na nr. tel.: 81 585 30 60.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW:

Obecnie z zabudowy jednorodzinnej zbiórka odpadów dokonywana jest w : pojemnik + worki. Mieszkańcy deklarujący zbieranie odpadów w sposób selektywny muszą segregować je w następujący sposób:

- niebieski worek – na papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

- zielony worek – na szkło, odpady opakowaniowe ze szkła,

- żółty worek – na metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych,

- brązowy worek – na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

- pojemnik – odpady zmieszane.

 

 

Mieszkańcy mają obowiązek aktualizacji danych w deklaracji – złożenie korekty w terminie 14 dni w przypadku zmiany liczby osób (np.: zgonu osoby, narodzin dziecka, wprowadzenia się lub wyprowadzenia domownika).

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MISZKAŃCY:

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, (w tym również podmioty prowadzące działalność gospodarczą) a wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór tych odpadów. Wybrany przedsiębiorca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Fajsławice.

Właściciele nieruchomości mieszanych (czyli posiadających część zamieszkałą i niezamieszkałą) zobowiązani są do złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty do Gminy, natomiast z części niezamieszkałej, zobowiązani są do posiadania umowy z podmiotem bezpośrednio świadczącym usługę.

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SĄ WPISANE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOANEJ NA TERENIE GMINY FAJSŁAWICE:

  • ·EKO – KRAS Spółka z o.o. w Kraśniku

23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3

Regon: 060588647

  • ·Zakład Transportu Komunalnego Grzegorz Kosior

21-003 Ciecierzyn, Dys 266

Regon: 430535627

  • ·GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Zakręcie 124B, 22-300 Krasnystaw

Regon: 110716934

  • ·Firma Handlowo Usługowa „A-ZET EKO” Adam Marchewka

22-300 Krasnystaw, ul. Kłosowskiego 54

Regon: 110602538

 

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 6

20-479 Lublin

Regon: 012845343

 

EKOLAND Sp. z o.o.

 ul. Piłsudskiego 12/3,

 23 – 200 Kraśnik

 Regon: 431240986

 
 

Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych  Cios Artur 

 ul. Bukowa 12,

 21 – 020 Milejów

 Regon: 430838368

 
 
 Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. Z o.o.

 ul. Armii Krajowej 2,

 21-050 Piaski

 Regon: 061562710

 

„ECLER” Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan

Łaszczówka ul. Promienna 19

22-600 Tomaszów Lubelski   

REGON: 951121731

 

„FLOREKO” MACIEJ BOJDZIŃSKI

Ul. Geodezyjna 80D lok. 11

03 – 290 Warszawa

REGON: 015160723

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Utworzony został przy gminnej oczyszczalni ścieków w Fajsławicach i jest prowadzony prez Gminę Fajsławice.

 

Czynny jest: poniedziałek i środa w godz. od 8:00 do 14:00; sobota od 8:00 do 13:00.
Numery telefonów do pracowników obsługujących PSZOK: 500 189 856,  500 189 857.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, którzy ujęci są w deklaracjach, opłacających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Do PSZOK można oddawać odpady:

WIELKOGABARYTOWE

- meble (w tym wyroby tapicerowane - kanapy, fotele, itp.)

- materace, wykładziny, dywany

- zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce

- krzesła i stoły plastikowe (ogrodowe)

- okna, drzwi (wraz z szybami)

- panele podłogowe

- wykładziny PCV

- panele ścienne

- kasetony

ZUŻYTE OPONY

- z samochodów osobowych, motocykli (bez zanieczyszczeń)

ODPADY BUDOWLANE

- gruz betonowy, ceglany płyty gipsowe

- ceramika łazienkowa

- wata szklana ( spakowana w worki)

- styropian  budowlany ( spakowany w worki)

- papa (spakowana  w  worki)

 - folie ( spakowane w worki)

- rury PCV, węże gumowe/plastikowe

- kabiny prysznicowe, wanny

POPIÓŁ

- popioły paleniskowe z gospodarstw domowych powstałe przy spalaniu drewna, węgla, brykietu

PRZETERMINOWANE LEKI

 

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

- większe pojemniki z tworzyw sztucznych bez zawartości (pojemniki po płynach, wiaderka po farbach)

- styropian opakowaniowy (po zakupionych produktach, nie może być on zmieszany ze styropianem budowlanym)

CHEMIKALIA  

- opakowania/puszki po lakierach, klejach, farbach

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

SZKŁO

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

- kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych

Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady takie jak:

-  części samochodowe

- opony z samochodów ciężarowych, opony ciągnikowe oraz pochodzące z maszyn rolniczych, budowlanych

- odpady zawierające azbest

- odpady, których nie można zidentyfikować, w nieoznaczonych opakowaniach

- odpady zmieszane i segregowane odbierane regularnie z posesji zamieszkałych

- odpady z działalności gospodarczej, w tym z działalności rolniczej

 

Każdy  rodzaj odpadu powinien być dostarczony w taki sposób, aby mógł być składowany oddzielnie.

 Należy zawsze czytać etykiety na opakowaniach, aby dobrze zaklasyfikować dany odpad.

  UWAGA: Pracownik PSZOK- u ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeśli mieszkaniec nie zastosował się do powyższych zasad

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE NOWEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

1)Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2)Uchwały 

 

- UCHWAŁA NR XXXIV/150/2017 RADY GMINY FAJSŁAWICE Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW

 - UCHWAŁA NR XVIII/81/2016 RADY GMINY FAJSŁAWICE Z DNIA 28 CZERWCA 2016  W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKÓW I TRYBU SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- UCHWAŁA NR XXXIV/151/2017 RADY GMINY FAJSŁAWICE Z DNIA 1 GRUDNIA 2017  ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA „REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY FAJSŁAWICE”

 - UCHWAŁA NR XVIII/80/2016 RADY GMINY FAJSŁAWICE Z DNIA 28 CZERWCA 2016 W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINU, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- UCHWAŁA NR XVIII/109/2020 RADY GMINY FAJSŁAWICE Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY I USTALENIA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 - NR XXVII/124/2012 W SPRAWIE USTALENIA SPOSOBU OBLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE, A W CZĘSCI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE PRZEZ MIESZKAŃCÓW

 

SEGREGACJA ŚMIECI:

 

Nowe zasady segregowania odpadów komunalnych

PAPIER

i TEKTURA

(worek niebieski)

Należy wrzucać:

- opakowania z papieru lub tektury

- gazety i czasopisma

- katalogi, prospekty

- papier szkolny i biurowy

- książki i zeszyty

- kartony, pudełka

- worki, torebki papierowe

- papier pakowy

Zaleca się składać kartony, aby zajmowały jak najmniej miejsca !

Nie wolno wrzucać:

- opakowań z zawartością

- lakierowanych lub foliowanych papierów

- kalki technicznej

- zatłuszczonego papieru

- kartonów po mleku i napojach

- pampersów, pieluch, podpasek

- artykułów higienicznych, ręczników papierowych

- worków po nawozach, cemencie

i innych   materiałach budowlanych

- tapet

SZKŁO

(worek zielony)

Należy wrzucać:

- butelki i słoiki szklane po napojach,

żywości,

- butelki po napojach alkoholowych,

- szklane opakowania po kosmetykach

Zaleca się nie tłuc szkła!

Nie wolno wrzucać:

- szkła okiennego i zbrojonego (szyb, luster)

- szyb samochodowych

- szkła kryształowego

- szkła stołowego - żaroodpornego

- ceramiki, fajansu i porcelany

- doniczek, zniczy z zawartością wosku

- żarówek, świetlówek i reflektorów

- opakowań po lekach, olejach,

   rozpuszczalnikach

- termometrów i strzykawek

- monitorów i lamp telewizyjnych

METALE I

TWORZYWA

SZTUCZNE

(worek żółty)

Należy wrzucać:

- puste butelki po napojach

- opakowania po chemii gospodarczej

- opakowania po kosmetykach i

   środkach czystości

- plastikowe opakowania po produktach

spożywczych,

- plastikowe torebki, worki,

   reklamówki i inne folie

- plastikowe zakrętki

- plastikowe koszyczki po owocach

   i innych produktach

- kartony po mleku i sokach

- puszki po żywności

- folię aluminiową

- metalowe kapsle z butelek, zakrętki   słoików i innych pojemników

- plastikowe zabawki

Zaleca się zgniatać tworzywa sztuczne, aby zajmowały jak najmniej miejsca!

Nie wolno wrzucać:

- opakowań po lekach

- opakowań po olejach, smarach, farbach

i lakierach

- opakowań po środkach chwasto i  

owadobójczych

- strzykawek , wenflonów i innych artykułach

medycznych

- zabawek z kilku trwale połączonych ze sobą surowców

- zużytych baterii i akumulatorów

- zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych

- styropianu

- opakowań po aerozolach

BIO

(worek brązowy)

Należy wrzucać:

- gałęzie drzew i krzewów

- skoszoną trawę, liście, kwiaty

- trociny i korę drzew

- odpadki warzyw i owoców

- resztki żywności

Nie wolno wrzucać:

- ziemi i kamieni

- popiołu z węgla kamiennego

- drewna impregnowanego

- kości i odchodów zwierzęcych

- płyt wiórowych i pilśniowych

- leków

  • bezwzględnym zakazie wyrzucania popiołu do kontenera, oraz opakowań ze środków ochrony roślin do worków na segregację.

Reklamacje (nieodebranie śmieci) należy zgłaszać w przeciągu 48 godzin do Urzędu Gminy pod nr tel. 81 585 39 71.

 

 WRZUCAJ zgniecione puszki, butelki plastikowe oraz kartony.

OPŁATY ZA ŚMIECI:

Opłata na terenie gminy Fajsławice zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Stawka za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi od 1 kwietnia 2020 r.

- 13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Prepisy nakładają obowiązek segregacji , mieszkańcy nie mają możliwości niesegregowania odpadów.

Natomiast w przypadku zgłoszenia przez firmę odbierającą faktu nie wywiązywania się z właściwego segregowania odpadów przez mieszkańca, sostanie decyzją nałożona na niego podwyższona stawka, która wynosi 30 zł. od osoby, miesięcznie.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać kwartalnie w kwocie równej za trzy miesiące do dnia 15 ostatniego miesiąca kwartału. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Gminy Fajsławice BS KRASNYSTAW ODDZIAŁ FAJSŁAWICE

NR 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001

Dokonując opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Banku Spółdzielczym w Fajsławicach nie jest pobierana prowizja (opłata za przelew). Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ŚMIECI

Częstotliwość odbioru śmieci z nieruchomości w zabudowaniach jednorodzinnych:

- odpady zmieszane – raz w miesiącu

- odpady selektywnie zbierane (papier i tektura, szkło, metali i tworzywa sztuczne, BIO) - raz w miesiącu

Częstotliwość odbioru śmieci z nieruchomości w zabudowaniach wielorodzinnych:

- odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie

- odpady selektywnie zbierane (papier i tektura, szkło, metali i tworzywa sztuczne, BIO) – raz w miesiącu.

 

WSKAŹNIKI POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU Z 2012R:

 

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 8,07%

 

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 0%

 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 36,77%.

 

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2013R:

 

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 12%

 

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 36%

 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – do 50%.

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2013R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 14,02%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 0%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 47,18 %.

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2014 R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 14%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 38%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – do 50%.

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2014R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 33,4%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 49,2 %.

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2015 R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 16%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 40%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania –  50%.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU Z 2015R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 42,8 %

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 28,9%

 

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2016 R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 18%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 45%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania –  45%.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU Z 2015R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 54,25 %

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 27,09%

 

WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU W 2017 R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 20%

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 45%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania –  45%.

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU Z 2017R:

- papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 61,65 %

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, przekazywane do składowania – 28,35%

PLIKI DO POBRANIA

Deklaracja:                     1200x630wa

 

Our website is protected by DMC Firewall!