Wyprawka Szkolna 2011/2012

Wójt Gminy Fajsławice informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego Wyprawka Szkolna 2011/2012

Termin składania wniosków -  do 30 czerwca 2011

 

Informacje szczegółowe „Wyprawka szkolna w 2011.

Wyprawką na podręczniki szkolne objęci będą uczniowie rozpoczynający

w roku szkolnym 2011/2012 naukę:

1. w klasach I-III szkoły podstawowej

2. w  III  klasie gimnazjum,

3. w klasach I-VI  szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię  psychologiczno- pedagogiczną:

  • słabo widzący,
  • niesłyszący,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu  na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. tj. 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie (dot. uczniów klas I-III szkoły podstawowej i III gimnazjum).

2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły. W grupie uzasadniającej szczególne sytuacje życiowe znajduje się m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe itp. - bez względu na kryterium dochodowe (dot. uczniów klas I-III szkoły podstawowej i III gimnazjum).

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - bez względu na kryterium dochodowe.

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do objęcia pomocą decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),    a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie dowodu zakupu podręczników . Dowodem zakupu jest imienna faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach programu lub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom.

Rodzice zainteresowani pozyskaniem dofinansowania powinni złożyć wniosek (druki do pobrania w sekretariacie szkoły i w Referacie ds. Oświaty Urzędu Gminy Fajsławice  lub ze strony internetowej U.G. Fajsławice www.fajslawice.eu - wniosek ; w terminie do 30 czerwca 2011 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012

Akty prawne dotyczące Programu „Wyprawka szkolna w 2012" dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl

 Plik do pobrania kliknij WNIOSEK

 OBJAŚNIENIA

Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Np. Jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu czerwcu przedstawia dochody rodziny za miesiąc maj.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę  w rodzinie.

W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny. Należy pamiętać, że dochodem  w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są np. świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, alimenty płacone zgodnie z wyrokiem. W przypadku kiedy członek naszej rodziny płaci alimenty na osobę z poza rodziny to płaconą kwotę alimentów odejmujemy od dochodu rodziny.

Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie  ustawy o pomocy społecznej   zgodnie, z  którą ,, Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące"

1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i  źródło  ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :

1)      miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2)      składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu  Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3)      kwotę alimentów  świadczonych na rzecz innych osób.

4)      do dochodu ustalonego w myśl ust.1 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

2. Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto  uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

2) zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty /emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

3) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

4) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej lub decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków, a także zasiłku pielęgnacyjnego ( kserokopia),

5) decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z  Ośrodka Pomocy Społecznej  ( kserokopia),

6) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów  lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

7) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt. 1-6 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej- patrz poniżej),

8) zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,

9) oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.

Our website is protected by DMC Firewall!