Ogłoszenie

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza przetarg pisemny ograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Fajsławice, położonej w miejscowości Siedliska Pierwsze

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest część zabytkowej nieruchomości w zespole dworsko-parkowym w Siedliskach Pierwszych, gm. Fajsławice, wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr. A/719, (obecnie tzw. Wiejski Ośrodek Zdrowia), położonej na działce o numerze ewidencyjnym 1442/3, o powierzchni 0,19ha.

Działka ma urządzoną księgę wieczystą nr ZA1K/00052019/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Przetarg jest ograniczony do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Wybór formy przetargu związany jest z przeznaczeniem nieruchomości na cele publiczne, polegające na świadczeniu usług zdrowotnych i ochrony zdrowia mieszkańców gminy Fajsławice. Przewidywany sposób użytkowania nieruchomości jest kontynuacją dotychczasowego sposoby jej użytkowania.

Cena wywoławcza: 198.551,00 zł, w tym:

-        wartość budynku – 177.879 zł,

-        cena gruntu – 20.672 zł.

W związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków bonifikata od ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu wynosi 15%.

Warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000 zł do dnia 1 grudnia 2011 r. na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie, Oddział w Fajsławicach Nr 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001 oraz złożenie pisemnej oferty do dnia 5 grudnia 2011 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, pokój nr 2.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Uchylenie się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 7 grudnia 2011 r. o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Rady Gminy Fajsławice.

Pisemna oferta powinna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2.      datę sporządzenia oferty,

3.      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

4.      oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

5.      opis sposobu zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży,

6.      oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.

Koperta zewnętrzna, opatrzonej opisem „Oferta na nabycie nieruchomości w Siedliskach Pierwszych”, powinna zawierać:

1.      dokument potwierdzający uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

2.      kopię dowodu wniesienia wadium.

Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Fajsławice na dzień przed terminem przetargu, tj. 6 grudnia 2011 r.

Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

W części jawnej przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg oraz:

1.      podaje liczbę otrzymanych ofert, sprawdza ich kompletność oraz tożsamość osób, które ją złożyły,

2.      przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

3.      weryfikuje oferty i ogłasza, które z nich zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

4.      zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

5.      zawiadamia oferentów o terminie zamknięcia przetargu.

Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

1.      nie odpowiadają warunkom przetargu,

2.      zostały złożone po terminie,

3.      nie zawierają kopii wniesienia wadium w wymaganej formie i wysokości,

4.      są niekompletne, nieczytelne lub ich treść budzi wątpliwości.

W części niejawnej Komisja Przetargowa:

1.      dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

2.      sporządza protokół z przetargu w trzech egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

W przypadku niewybrania żadnej z ofert, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert Komisja Przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zamknięcia przetargu.

Cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie, Oddział w Fajsławicach Nr 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Fajsławice.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Fajsławice, tel. 81 58-53-055, 58-53-002.

Sporządził: Jacek Kęcik

Our website is protected by DMC Firewall!