Przyroda

Przyroda

Gmina Fajsławice pod względem fizyczno-geograficznym leży na Wyniosłości Giełczewskiej i Płaskowyżu Świdnickim. Obszar gminy jest dość zróżnicowany pod względem rzeźby terenu. Uwagę zwraca dolina Marianki, która na odcinku od Ksawerówki do Siedlisk ma cechy typowej doliny erozyjno-denudacyjnej, a później od Siedlisk - cechy płaskodennej doliny rzecznej z łąkami i olsami. Najwyżej położony punkt o wysokości 266,4 m.n.p.m znajduje się na obszarze wsi Bielecha.

       Gmina Fajsławice cechuje się małą lesistością, tylko 4% powierzchni gminy zajmują lasy (powiat – 15%, województwo – 22,4%) oraz ubogą szatą roślinną i małą ilością wód powierzchniowych (rzeka Marianka i Krynica). Pomimo tego jest terenem o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które do tej pory w niewielkim stopniu zostały objęte ochrona prawą. Zaledwie 0,8% obszaru gminy (58,6 h) objęto ochrona prawną. Są to użytki ekologiczne i zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Marianki”.

Poza tym na terenie gminy znajduje się 21 pomników przyrody, które występują głównie koło parków dworskich w miejscowości Fajsławice, Suchodoły i Siedliska Pierwsze.

Wśród obszarów chronionych występują głównie użytki ekologiczne.

Do najważniejszych z nich należą:

1.    „ Wąwóz Zagajnik” w Siedliskach Pierwszych

2.      „Źródliska Marianki” w Suchodołach

3.      „Wąwóz Siedliska koło ujęcia wody” w Siedliskach Pierwszych,

4.      „Kamieniołom” w Woli Idzikowskiej,

5.      „Łęg Olszowy koło źródeł Krynicy” w Fajsławicach.

Na wymienionych obszarach chronionych występuje 29 gatunków roślin oraz kilka rzadkich i chronionych na lubelszczyźnie gatunków ptaków.

Ochronie przyrodniczo-krajobrazowej podlega zachodnia część gminy o powierzchni 3,5 km, będąca otuliną Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego położonego w sąsiedniej gminie Rybczewice.

        Gmina Fajsławice dysponuje dużym potencjałem jeżeli chodzi o rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Ze względu na swoje położenie jest uprzywilejowanym obszarem do rozwoju energetyki wiatrowej (dogodne warunki lokalne) i słonecznej. Podstawę do rozwoju energetyki geotermalnej daje położenie gminy w obrębie tzw. rowu lubelskiego, w pobliżu którego stwierdzono występowanie znacznych zasobów wód geotermalnych na głębokości od 900 do 1100 metrów. Dodatkowym źródłem energii odnawialnej może być biomasa odpadowa powstająca w ramach prowadzonej na terenie gminy gospodarki rolnej i leśnej.

 

  • Anna Sidor 5
  • P1050603
  • P1070395
  • P1070427
  • P1070430
  • fot. Anna Sidor 15
  • fot. Anna Sidor 34
  • fot. Anna Sidor

Simple Image Gallery Extended

Our website is protected by DMC Firewall!