Projekty Unijne

Festiwal „Dobre bo Nasze”

S25C 919070515350

Gmina Fajsławice we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice, Gminnym Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Fajsławicach, Ochotniczą Strażą Pożarną w Siedliskach  oraz Parafialno-Gminnym Klubem Sportowym Frassati realizuje operację pn. Festiwal „Dobre bo Nasze”, która jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych do podejmowania oraz wdrażania lokalnych inicjatyw bazujących głównie na produktach lokalnych.

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 18 czerwca 2019 roku

Planowany okres realizacji z umowy o dofinansowanie: do 31.10.2019r.

Wartość operacji: 76 758,95zł

Dofinansowanie: 60 824,95zł

W ramach operacji zaplanowano:

 

Konferencja 1 – „Produkt lokalny szansą rozwoju gminy”

Tematy w ramach konferencji:

 • promocja życia na wsi,
 • produkt lokalny – co to jest i z czym to się je?
 • wymiana doświadczeń

Konferencja 2 – „Produkt lokalny poszukiwany, czyli jak na tym zarobić?”

Tematy w ramach konferencji:

 • wymagania sanitarne w produkcji żywności tradycyjnej
 • ważne przepisy dla właścicieli gospodarstw w sprzedaży RHD
 • skracanie łańcucha dostaw
 • wymiana doświadczeń

Warsztaty „Smaki domowej spiżarni” (4x)

 

Konkursy:

 • dla dzieci – „Zielnik”
 • fotograficzny – „Skarby ziemi”,
 • potraw – „Chwasty i zioła na talerzu” – 3 kategorie
 • konkurs wiedzy o produktach lokalnych dla sołtysów
 • kulinarny z wykorzystaniem produktów lokalnych
 • obieranie jabłek;
 • poznaj zioła po zapachu;
 • picie smacznego napoju przez słomkę na czas;
 • gniecenie i wałkowanie ciasta;
 • jedzenie kisielu bez łyżki.

Impreza plenerowa .

W programie imprezy plenerowej:

 • Pokazy kulinarne z wykorzystaniem produktów lokalnych wraz z degustacją potraw
 • Konkurs wiedzy o produktach lokalnych dla sołtysów
 • Konkursy kulinarne z wykorzystaniem produktów lokalnych (5 konkurencji):
 • obieranie jabłek;
 • poznaj zioła po zapachu;
 • picie smacznego napoju przez słomkę na czas;
 • gniecenie i wałkowanie ciasta;
 • jedzenie kisielu bez łyżki
 • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Skarby ziemi”, Konkurs potraw „Chwasty i zioła na talerzu” oraz konkursu dla dzieci „Zielnik”
 • Wystawa prac pokonkursowych (fotografie i zielniki)
 • Występy lokalnych zespołów śpiewaczych
 • W ramach festiwalu zaplanowano również stoiska tematyczne promujące produkty lokalne oraz poczęstunek, jako forma promocji produktów tradycyjnych wytworzonych z lokalnych surowców

Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach

stopka1

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”

Cel operacji:
utworzenie siłowni zewnętrznej w Fajsławicach w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Opis operacji:

W ramach operacji powstanie siłowanie zewnętrzne, w której zlokalizowanych będzie 10 urządzeń rekreacyjnych oraz urządzenia uzupełniające.

Urządzenia siłowni:

 1. Biegacz
 2. Wioślarz
 3. Twister potrójny
 4. Orbitrek
 5. Sztanga w leżeniu
 6. Narciarz
 7. Motyl + motyl w rewersie
 8. Prasa nożna + prasa nożna
 9. Poręcze + prostownik pleców
 10. Wyciąg górny + wyciąg dolny

Elementy uzupełniające:

Kosz na śmieci

Ławeczka z oparciem

Tablica regulaminowa

Stojak na rowery

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury: 50 osób/kwartał

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 50 206,14 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: do 31 946 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)
Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 28.03.2018 roku
Planowany okres realizacji: do listopada 2018 roku.

Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo

targowisko info na stronę page0001

Operacja pn. „Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo”, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem realizacji operacji jest:

tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej poprzez utworzenie Centrum promocji produktu lokalnego - targowiska gminnego, które będzie oznaczone nazwą „Mój Rynek” i unijnymi logo produkcji ekologicznej, co pozwoli na:

 • poprawę zbytu produktów rolnych i żywności oraz skracanie łańcucha dostaw i żywnościowego oraz zwiększenie udziału rolników w wartości dodanej;
 • ułatwienie dystrybucji produktów rolnych, umożliwienie drobnym producentom sprzedaży żywności, a konsumentom dostępu do produktów lokalnych.

Operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Przewidywane wyniki operacji:

 • budowa targowiska: 1 szt.
 • przebudowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów: 1 szt.

Wartość projektu z umowy o dofinansowanie: 1 281 571,14zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 179 362,00zł

Wartość dofinansowania z umowy o dofinansowanie: do 750 428,00zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych)

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 3 stycznia 2018 roku

Planowany okres realizacji z umowy o dofinansowanie: do 31.12.2018r.

Projekty w trakcie realizacji


stopka1

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Siedliskach Drugich”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”

Cel operacji:
utworzenie siłowni zewnętrznej w Siedliskach Drugich w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Opis operacji:

W ramach operacji powstanie siłowanie zewnętrzne, w której zlokalizowanych będzie 12 urządzeń rekreacyjnych oraz urządzania uzupełniające.

Urządzenia siłowni:

1. Biegacz

2. Rowerek

3. Twister + wahadło

4. Wioślarz

5. Twister potrójny

6. Orbitrek

7. Sztanga w leżeniu

8. Narciarz

9. Motyl + motyl w rewersie

10. Prasa nożna + prasa nożna

11. Poręcze + prostownik pleców

12. Wyciąg górny + wyciąg dolny

Elementy uzupełniające:

Kosz na śmieci

Ławeczka z oparciem

Tablica regulaminowa

Stojak na rowery

W ramach operacji zostanie wykonane również utwardzenie terenu za pomocą kostki brukowej - 236m2.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej: 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury: 50 osób (pomiar 1 raz na kwartał)

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 59 874,14 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: do 38 097 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)
Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 7 kwietnia 2017 roku
Planowany okres realizacji: do listopada 2017 roku.


stopka 2

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Suchodoły”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji:
Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich i podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury technicznej związanej z systemem odprowadzania ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodoły. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa jakości wód gruntowych i powierzchniowych poprzez likwidację nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.

Przewidywane wyniki operacji:
systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych: 14,215 km
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 3 842 495,38zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: do 1 963 899zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)
Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 20 lipca 2017 roku
Planowany okres realizacji: do czerwca 2018 roku.


stopka3

Projekt pn. „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU,
jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku,
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie Gminy Fajsławice.

Opis projektu:
W ramach projektu planowany jest montaż 241 instalacji kolektorów słonecznych (w wariancie: na dachu, na ścianie i na gruncie) oraz 146 powietrznych pompy ciepła do CWU na/w budynkach mieszkalnych.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 3 947 987,81 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: do 2 929 051,43 zł (do 85% kwalifikowanych kosztów netto)

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29 grudnia 2016 roku

Planowany okres realizacji: 22.04.2016 – 28.03.2019

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach”


Umowa podpisana

 W dniu 9 lipca 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice oraz Renata Mendel – Skarbnik Gminy podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach”.

Na mocy niniejszej umowy Gmina Fajsławice otrzyma na rozbudowę szkoły do 80 % dofinansowania ze środków europejskich.

W ramach projektu dobudowane zostaną dwa skrzydła do istniejącego budynku szkoły. Znajdować się w nich będą sale lekcyjne z pomieszczeniami towarzyszącymi (tj. zaplecza sal, sanitariaty, świetlica, biblioteka itp.).

Ponadto obiekt zostanie zaopatrzony m.in. w następujące instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, p. poż., odgromowe, alarmowe, sygnalizacyjne oraz multimedialne.

Przebudowane zostaną także przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne oraz wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

Dzięki rozbudowie powierzchnia użytkowa szkoły wzrośnie o 797,97 m2, zaś powierzchnia ruchu o 146,04 m2.

Inwestycję realizuje firma Usługi Remontowo-Budowlane Bielan Krzysztof z Majdanu koło Zamościa. Zgodnie z umową rozbudowa powinna zakończyć się do 31 grudnia 2012 roku.

Dzięki realizacji projektu stworzone zostaną korzystne warunki do nabywania wiedzy na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. W szkole utworzone zostaną pracownie specjalistyczne, które umożliwią praktyczne nabywanie wiedzy i umiejętności. Stworzone zostaną również warunki do rozpoczęci nauki przez pięciolatków.

Ponadto planuje się, iż po zakończeniu projektu w nowoutworzonych obiektach prowadzone będą zajęcia z kształcenia ustawicznego dorosłych. Działania te będą miały wpływ na zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców, a także zachęcą ich do podejmowania własnej działalności gospodarczej.


Zdjęcia z placu budowy

 • Image1
 • Image10
 • Image11
 • Image12
 • Image13
 • Image14
 • Image15
 • Image16
 • Image17
 • Image18
 • Image19
 • Image2
 • Image20
 • Image21
 • Image22
 • Image23
 • Image24
 • Image3
 • Image4
 • Image5
 • Image6
 • Image7
 • Image8
 • Image9

Simple Image Gallery Extended

Projekty zrealizowane

 

 


Nazwa projektu:

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Fajsławicach.

Cel projektu: Podniesienie standardu usług kulturalnych świadczonych przez Gminę Fajsławice poprzez remont świetlicy wiejskiej.

Program, w ramach którego projekt będzie realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość kosztorysowa: 159 357,99 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 90 000 zł, wkład własny – 69 357,99 zł.

Okres realizacji:  01.03.2012 – 31.12.2012.

Opis projektu: W ramach projektu wykonany zostanie remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Fajsławicach. Zakres prac obejmował będzie:

1) roboty murarskie,

2) malowanie pomieszczeń,

3) wymiana stolarki drzwiowej,

4) wymiana instalacji elektrycznej,

5) montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz osprzętu sanitarnego.

 

 


Nazwa projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedliskach Drugich.

Cel projektu: podniesienie jakości życia na terenach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Siedlisk Drugich poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość: 551 800,00 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 315 997zł, wkład własny –  235 803 zł.

Okres realizacji:  20.05.2011 – 30.06.2012.

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne w Siedliskach Drugich z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczna i tenis ziemny. Boisko o wymiarach 44m x 22m posiadać będzie nawierzchnię polipropylenową modułowa elastyczną.

 Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.fajslawice.home.pl/joomla3/images/boiskosiedliska


Nazwa projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wola Idzikowska i Fajsławice.

Cel projektu: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z systemem odprowadzania ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 - 2013

Wartość: 3 810 031,17 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE - 2 327 978 zł, wkład własny – 1 480 940,44 zł

Okres realizacji:  04.06.2010 – 27.09.2011.

Opis projektu: W ramach projektu wykonana została kanalizacja sanitarna podciśnieniowa  w miejscowościach Wola Idzikowska i Fajsławice. Zakres prac obejmował:

1) instalację wentylacyjną stacji podciśnieniowej,

2) wykonanie rurociągu tłocznego,

3) wykonanie przewodów podciśnieniowych PE280-PE90 i PE160-PE90,

4) odwodnienie wykopów,

5) monitoring zaworów podciśnieniowych,

6) wykonanie sieci i przykanalików grawitacyjnych PVC200-160,

7) wykonanie przyłączy domowych grawitacyjnych PVC160.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.fajslawice.home.pl/joomla3/images/kan

 


Nazwa projektu:

Przebudowa parku w Fajsławicach.

Cel projektu: Podniesienie jakości życia mieszkańców Fajsławic w zakresie rekreacji i wypoczynku poprzez przebudowę parku.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość: 404040,04 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 178 971,44 zł, wkład własny –  225 068,60 zł.

Okres realizacji:  10.06.2010 – 10.09.2010.

Opis projektu: W ramach projektu wykonana została przebudowa parku w Fajsławicach. Zakres prac obejmował m.in.:

1) karczowanie i odmładzanie drzew,

2) przestawienie pomnika,

3) wykonanie chodników z kostki brukowej,

4) zakup i montaż urządzeń wodnych – fontanna i kaskada,

5) zakup i montaż ławek, koszy na śmieci i ogrodzenia,

6) wykonanie murka z kamienia,

7) wykonanie placu zabaw,

8) nasadzenie i obsianie terenu.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.fajslawice.home.pl/joomla3/images/park

 


Nazwa projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Fajsławicach.

Cel projektu: wzrost liczby turystów odwiedzających Fajsławice poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007 – 2013.

Wartość: 386 289,32 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 178 971,44 zł, wkład własny –  225 068,60 zł.

Okres realizacji:  03.09.2010 – 15.03.2011.

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostało boisko wielofunkcyjne w Fajsławicach z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczna i tenis ziemny. Boisko o wymiarach 44m x 22m posiada nawierzchnię polipropylenową modułowa elastyczną.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.fajslawice.home.pl/joomla3/images/boiskofajslawice

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109613L w m. Fajsławicach od km 0+000 do km 1+507.

Cel projektu: usprawnienie systemu komunikacji oraz zwiększenie spójności przestrzennej gminy poprzez stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych z drogami o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: RPO WL na lata 2007-2013.

Wartość: 303 531,86 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 151765,93zł, wkład własny –  151765,93zł.

Okres realizacji:  31.05.2010 – 30.09.2011.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowanie ponad 1,5 km drogi gminnej oraz  zmodernizowanie i utwardzenie 1,5 km poboczy.

Osiągnięcie powyższych założenie nastąpiło po wykonaniu następujących robót budowlanych:

1) odbudowa zniszczonego przepustu zjazdowego w kierunku drogi powiatowej w km 0+003 na ławie żwirowej grubości 30cm,

2) mechaniczne odsłonięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej oczyszczeniem,

3) wyprofilowanie kruszywem łamanych łuków pozornych do wymaganego spadku jednostronnego 6% (długość łuku w km 0+142 – 46 m i krzywej przejściowej 28m, długość łuku w km 0+316 – 42 m i krzywej przejściowej 26 m),

4) mechaniczne skropienie emulsją asfaltową oczyszczonej nawierzchni,

5) wykonanie warstwy wyrównawczo – wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej o średniej grubości 3 cm i szerokości 4,5 m w km 0+000 – 1+507,

6) wykonanie warstwy ścieralnej w km 0+000 – 1+507 z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 3 cm i szerokości 4,5 m,

7) uzupełnienie poboczy przy krawędzi jezdni kruszywem łamanym frakcji 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie o średniej grubości 7 cm i szerokości 25 cm,

8) mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych ze spadkiem 6%,

9) ustawienie znaków ostrzegawczych pionowych A-3 „niebezpieczne zakręty” (2 sztuki).

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.fajslawice.home.pl/joomla3/images/droga

 


Nazwa projektu:

Fajsławicki Punkt Wychowania Przedszkolnego.

Cel projektu: edukacja przedszkolna dzieci z terenu Gminy Fajsławice.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PO KL.

Wartość: 345 090 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 332 190 zł, wkład własny –  12 900zł.

Okres realizacji:  01.08.2008 – 30.06.2011.

Opis projektu: W ramach projektu utworzony został punkt przedszkolny, w którym każdego roku naukę pobierało 20 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujące na terenie Gminy Fajsławice (w sumie 60 osób). Zajęcia odbywały się w godzinach od 7:30 do 12:30 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem świąt, ferii zimowych i wakacji. Wszystkim dzieciom zapewniona została bezpłatnie, profesjonalna opieka pedagogiczna i psychologiczno-logopedyczna oraz wyżywienie w postaci drugiego śniadania.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.fajslawice.home.pl/joomla3/images/przedszkole

 


Nazwa projektu:

Fajsławicki Inkubator Inicjatyw Transgranicznych.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalnej bazy do rozwijania współpracy transgranicznej oraz zwiększenie umiejętności efektywnej współpracy partnerów polskich i ukraińskich tak samorządowych jak i pozarządowych.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i TACIS CBC w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC.

Wartość: 380 250,60 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 285 187,95 zł, wkład własny –  95 062,65 zł.

Okres realizacji:  01.10.2007-31.05.2008.

Opis projektu: W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania angażujące obu partnerów samorządowych:

1) „Zróbmy Coś Razem” – Integracyjny Festyn Rodzinny dla wszystkich mieszkańców Gminy z pokazami, wystawami, występami folklorystycznymi i konkursami sprawnościowymi,

2) Organizacja Fajsławickiego Inkubatora Inicjatyw Transgranicznych, w ramach którego  utworzone zostało biuro koordynujące współpracę polsko-ukraińska,

3) „Dziady” – sztuka teatralna – zorganizowane zostały warsztaty teatralne, podczas których młodzież będzie miała możliwość kontaktu z profesjonalnym aktorem,

4) „Szlakami historii która nas łączy – spotkanie młodzieży polsko-ukraińskiej” – zorganizowano 7-dniowy obóz historyczny, podczas którego młodzież poznała kulturę swoich sąsiadów oraz odszukała wspólne wątki historyczne,

5) „Gminny Turniej Wsi” – zorganizowano i przeprowadzono zawody w tenisa stołowego w kilku kategoriach wiekowych dla dziewczyn i chłopców z obu regionów,

6) Organizacja staży szkoleniowych z pisania i zarządzania projektami finansowanymi ze źródeł europejskich,

7) Konferencja podsumowująca pracę biura z prezentacją dotychczasowych działań i przedstawieniem strategii na przyszłość. 

Dzięki spotkaniom zostały nawiązane bezpośrednie kontakty pomiędzy samorządami oraz instytucjami zajmującymi się sportem, kulturą oraz działalnością społeczno-młodzieżową po obu stronach granicy. Ponadto wyodrębnione zostały dziedziny współpracy, które stały się bazą do wspólnego pisania przyszłych projektów. Przeszkolone w ramach projektu osoby będą inicjowały po stronie ukraińskiej działania dla stworzenia lustrzanego centrum współpracy w Guszczy oraz animowania dalszej współpracy.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.fajslawice.home.pl/joomla3/images/inkubator

 


Nazwa projektu:

X Festyn Rodzinny "Zróbmy Coś Razem".

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi poprzez upowszechnianie tradycji i folkloru Gminy Fajsławice.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007-2013.

Wartość: 36 650,78 zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 23 458,68 zł, wkład własny –  13192,10zł.

Okres realizacji:  01.05.2010 – 31.07.2010.

Opis projektu: Festyn Rodzinny „Zróbmy Coś Razem” jest wydarzeniem kulturalnym odbywającym się cyklicznie od 2001r. Celem imprezy było przybliżenie w sposób przystępny dla zwykłego odbiorcy lokalnej tradycji i folkloru. Dodatkowo zainteresowani mieli kilkakrotnie możliwość poznania kultury innych regionów Polski, a także folkloru i zwyczajów ukraińskich, słowackich i romskich. Impreza organizowana była w odpowiedzi na występujący od dłuższego czasu problem zaniku lokalnych tradycji, a co za tym idzie na niską świadomość kulturowa mieszkańców Gminy Fajsławice.   

W 2010r. Festyn odbył się po raz dziesiąty i miał na celu przybliżenie uczestnikom rodzimej kultury i twórczości ludowej.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.fajslawice.home.pl/joomla3/images/festyn

 


Nazwa projektu:

XI Festyn Rodzinny "Zróbmy Coś Razem"

Cel projektu: Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Fajsławice poprzez upowszechnianie tradycji i folkloru różnych kultur.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: PROW na lata 2007-2013.

Wartość: 29 680,68  zł brutto.

Źródła finansowania: środki z UE – 19051,20 zł, wkład własny –  10 629,48 zł.

Okres realizacji:  01.06.2011 – 31.07.2011.

Opis projektu: Festyn "Zróbmy Coś Razem" jest największym wydarzeniem o charakterze kulturalnym i społecznym odbywającym się od dziesięciu lat na terenie Gminy Fajsławice. W bieżącym roku impreza odbyła się 31 lipca na boisku gminnym w Fajsławicach.


Nazwa projektu:

Budowa placu zabaw w Siedliskach Drugich

Cel projektu: Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

Program, w ramach którego projekt był realizowany: Program „Radosna Szkoła”.

Wartość: 115 413,60 zł brutto.

Źródła finansowania: środki rządowe – 57 706,80 zł, wkład własny –  57 706,80 zł.

Okres realizacji:  15.09.2011 – 17.10.2011.

Opis projektu: W ramach projektu powstał tzw. mały plac zabaw o powierzchni około 240 m2. Nawierzchnię placu zabaw wykonano z materiałów amortyzujących ewentualne upadki. Na placu umieszczono następujące urządzenia: zestaw zabawowy „Polka”, huśtawkę 2-osobową, huśtawkę wagową podwójną, 3 ławki bez oparcia oraz 3 kosze na śmieci. Całość ogrodzono siatką o wysokości 150 cm.    

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.fajslawice.home.pl/joomla3/images/plac

Nazwa projektu:

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIEDLISKACH DRUGICH

Mieszkańcy Siedlisk Drugich i okolicznych wsi mogą od 1 lipca br. korzystać                           z wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Za kwotę 36 020,09 zł brutto zrealizowano roboty budowlane polegające m.in. na wykonaniu stolarki drzwiowej, posadzek, remontu stropu, malowaniu ścian i sufitu oraz robót instalacyjnych.

W odnowionym pomieszczeniu o powierzchni ponad 71 m2 odbywać się będą wydarzenia kulturalne i społeczne takie jak: jasełka, występy zespołów i zebrania wiejskie. Ponadto organizowane będą szkolenia z zakresu gotowania i pieczenia, zaś młodzież z okolicznych wsi będzie mogła skorzystać z komputera. W przyszłości w świetlicy zorganizowana zostanie również sala gier.

Inwestycję współfinansowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

DMC Firewall is a Joomla Security extension!