Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach


Idź do treści

Menu główne:


O PROJEKCIE

„Fajsławicki sposób na aktywną integrację” – Projekt systemowy OPS Fajsławice


Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Zjawisko to od bardzo dawna jest przedmiotem zainteresowania zarówno psychologów jak i socjologów, ze względu na liczne następstwa oraz konsekwencje, które za sobą pociąga. Najważniejszymi skutkami bezrobocia są: pogarszanie się standardu i poziomu życia, problem ze spożytkowaniem wolnego czasu, brak kontaktów towarzyskich, izolacja społeczna, a także ograniczenie uczestniczenia w życiu politycznym, kulturalnym i towarzyskim. Skutkom tym bardzo często towarzyszy dyskomfort psychiczny, który polega na poczuciu bezsilności oraz wiąże się z niską samooceną. Problem bezrobocia jest dużym zagrożeniem dla wielu rodzin w Gminie Fajsławice.

W związku z tym celem ogólnym przedmiotowego projektu jest umożliwienie osobom i rodzinom bezrobotnym z Gminy Fajsławice przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych poprzez aktywną integrację.

Realizacja celu ogólnego będzie możliwa poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
podniesienie kwalifikacji zawodowych podopiecznych OPS Fajsławice poprzez organizację szkoleń i kursów,
zmotywowanie osób uczestniczących w projekcie do poprawy swojej sytuacji życiowej,
spotkania z psychologiem,
nabycie przez uczestniczących w projekcie umiejętności w zakresie kompletowania i przygotowania dokumentacji potrzebnej do podjęcia pracy (CV, list motywacyjny i in.)

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej.
W bieżącym roku grupę docelową stanowi 10 osób w tym 10 kobiet. W wyniku rekrutacji zostało wybranych 4 mieszkańców Gminy, którzy objęci zostali wsparciem w ramach projektu. Wybrana grupa docelowa charakteryzuje się młodym wiekiem, niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz brakiem umiejętności w poruszaniu się na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Projekt realizowany jest przez kompetentny zespół, w skład którego wchodzą:
kierownik OPS,
dwóch pracowników socjalnych,
księgowy.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego