Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach


Idź do treści

Menu główne:


OGŁOSZENIAPROJEKT SYSTEMOWY
"FAJSŁAWICKI SPOSÓB NA AKTYWNĄ INTEGRACJĘ"Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia prowadzone w ramach realizacji projektu systemowego "Fajsławicki sposób na aktywną integrację" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ OSOBY:
a) bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
b) korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej w tut. OPS.

Bliższe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Fajsławicach oraz pod numerem telefonu 081 58 53 065
BECIKOWE


Becikowe - ten jednorazowy zasiłek w wysokości 1000 zł otrzymasz teraz na nowych warunkach:
Warunkiem będzie już nie tylko odpis Aktu Urodzenia dziecka, ale także KARTA CIĄŻY albo ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE, które powinno potwierdzać, że od 10 tygodnia ciąży kobieta była pod opieką lekarską i poddawała sie obowiązkowym badaniom.
Wymagane są wizyty kontrolne co 3-4 tygodnie, badania krwi i moczu oraz co najmniej 3 USG.

Przepis będzie dotyczył kobiet, które po 1 listopada 2009r. zgłoszą się po becikowe.

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE


Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że
od dnia 1 sierpnia 2009 roku
przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkołach
w roku szkolnym 2009/2010.

W związku z rozpoczęciem dożywiania od września 2009 roku OPS zwraca się z prośbą o złożenie wniosków
do dnia 31 sierpnia 2009 roku.


Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł.
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie OPS). Do wniosku należy dołączyć:
dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.);
nakaz podatkowy za 2009 rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo, a w przypadku nie posiadania gospodarstwa rolnego – z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania;
w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore
- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy
- zaświadczenie z PUP;
osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
W ciągu 14 dni od dnia złożenia podania pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).
Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
STYPENDIUM SZKOLNE – ROK SZKOLNY 2009-2010

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
ZASIŁEK RODZINNY - OKRES ZASIŁKOWY 2009-2010

Powrót do treści | Wróć do menu głównego