Aktualności

Ogłoszenie

P1100624

Zarząd Województwa Lubelskiego uruchomił nabór projektów i przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym - nowa strategia rozwoju Województwa Lubelskiego.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć o znaczeniu ponadgminnym, które można byłoby ująć w nowej strategii naszego województwa.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.strategia.lubelskie.pl.

 

SKRZYNKA PODAWCZA W URZĘDZIE GMINY

W związku z obecna sytuacją pandemii koronawirusa SARS – CoV-2, Wójt Gminy Fajsławice przedłużył okres stosowania ograniczeń dostępu do urzędu.

Oprócz dotychczasowego kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową uruchomiona została nowa forma kontaktu z urzędem.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania lub pozostałą dokumentację interesanci mogą przekazywać za pomocą skrzynki podawczej znajdującej się w głównym wejściu do Urzędu Gminy Fajsławice.

Informacja zwrotna będzie dostarczana w formie wskazanej przez adresata.

Zachęcamy serdecznie do korzystania z tej formy kontaktu z urzędem.

Jednoicześnie informuję, że od 20 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy Fajsławice będzie pracował w godz.:

Pn 8:00 - 16:00

Wt-Pt 7:30 - 15:30

 

A.Granat

Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce

logo

Operacja pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”

Cel operacji:

Rozwój świetlicy wiejskiej w Ksawerówce, w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Opis operacji:

W ramach operacji zaplanowano rozwój istniejącej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce poprzez:

 • docieplenie części budynku (części w której zlokalizowana jest świetlica);
 • zagospodarowanie części terenu (terenu bezpośrednio przylegającego do świetlicy wiejskiej);

W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano: montaż obiektów małej architektury, nasadzenia, wykonanie trawników oraz nawierzchni z różnych materiałów.

 • doposażenie świetlicy poprzez zakup stołów i krzeseł.

Zestawienie małej architektury:

 • brama ozdobna - 1 szt.
 • ławka drewniana (przy bramie) – 1 szt.
 • altana z grillem – 1 szt.
 • stół z 2 ławkami do altany – 2 komplety
 • ławka z pniaków – 6 szt.
 • wieża zabaw z domkiem – 1 szt.
 • bujak „konik” – 1 szt.

Nasadzenia:

 • zwarte kompozycje roślinne (krzewy +byliny)

Nawierzchnie:

 • żwirowa
 • piaszczysta
 • zrębki z drzewa liściastego
 • kamień cięty
 • z pniaków
 • kłody
 • trawnik

Wyposażenie:

 • krzesła - 40 szt.
 • stoły – 5szt.

Do realizacji operacji niezbędne było opracowanie dokumentacji technicznej, na którą składa się projekt wraz kosztorysem oraz mapa do celów projektowych.

Przewidywane wyniki operacji:

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.

Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury: 100 osób/pół roku

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 146 900,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: do 93 472,00 zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji)

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 15.04.2020 roku

Planowany okres realizacji: do grudnia 2020 roku.

INFORMACJA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fajsławicach i Gminny Zespoł Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie informują:

W każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 13:00 do 14:00 pod numerem telefonu 512 315 447 pełni dyżur certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przez cała dobę funkcjonuje ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”: 800 12 00 02

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i niezbędne informacje, korzystając z aplikacji „Twój Parasol”:

https://twojparasol.com/

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu POPŻ odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2020 roku w remizie OSP w Suchodołach.

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez  Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi.

Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.

 1. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
 2. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki.
 3. Na swoją kolej oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
 4. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
 5. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
 6. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2020 roku, w celu zachowania jak największej ostrożności, w trosce o zdrowie nas wszystkich, osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
 7. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.
 8. W przypadku pytań oraz wątpliwości w sprawie odbioru żywności możemy zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach: 81 5853065 lub 534 729 799
 9. POPŻ IV 2020 ogłoszenie wydawanie do druku

Pomoc dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy w związku z występującymi na obszarze kraju licznymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, będą mieć problemy z terminową zapłatą podatku od nieruchomości, mogą wystąpić do Wójta Gminy Fajsławice z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenia zaległości.

W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców, wynikających z epidemii koronawirusa, organ podatkowy będzie brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych, itp).

Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Niezależnie od powyższego, rozważana jest możliwość wprowadzenia przez Radę Gminy, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub przedłużeniem terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, na podstawie art.15p oraz 15q ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Teleporady z Ośrodkiem Zdrowia

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku Medycznym DMP w Fajsławicach. Osoby potrzebujące porady medycznej prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Zdrowia pod numerami telefonów:

REJESTRACJA  81  58 53 009

LEKARZ RODZINNY    783 051 915

LEKARZE SPECJALIŚCI   500 113 657

 

Dodatkowe numery telefonów usprawnią funkcjonowanie placówki i ułatwią skorzystanie mieszkańcom gminy z teleporady.

A.Granat

INFORMACJA

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566), informujemy o możliwym wystąpieniu opóźnień lub czasowym wstrzymaniu usług odbioru odpadów komunalnych.

Spółka EKO-KRAS Spółka z o.o. zajmująca się w naszej gminie odbiorem odpadów komunalnych, stosuje się do wszelkich zaleceń nałożonych na wszystkich obywateli przez Ministerstwo Zdrowia, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa powodującego COVID-19, tym samym może mieć to wpływ na terminowość odbioru tych odpadów.

Prosimy wszystkich mieszkańców naszej gminy o cierpliwość i zrozumienie w tej niezwykle trudnej i niestabilnej sytuacji.

A.Granat

OGŁOSZENIE

Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

INFORMUJEMY, ŻE GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

BĘDZIE NIECZYNNY DO ODWOŁANIA.

Our website is protected by DMC Firewall!